فنی کارِت یعنی فنی کارِ تو


خدمات مابرند ها


گواهینامه مهارت


  • گواهینامه مهارت فنی

تیم ما


فاطمه مرادی

کارمند مالی

رضا اسدی

مدیر اجرایی ارشد

امیر خیری

تکنسین تاسیسات

شرکت طراحی سایت : ره وب